Nota de informare a investitorilor FIA Michelangelo

26 Mar. 2018


S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al FIA MICHELANGELO, informeaza investitorii privire la avizarea de către A.S.F prin Avizul nr. 93/23.03.2018, a urmatoarelor modificari intervenite in Prospectul de emisiune si Contractul de societate a Fondului:

1.Reformularea paragrafului privind moneda in care sunt emise unitatile de fond, paragraf prevazut la subcapitolul  "4.2 Informaţii cu privire la emiterea şi rascumpararea unităţilor de fond”, al doilea aliniat din Prospectul de emisiune, respectiv „Pretul de emisiune se calculeaza in RON.”

2. Reformularea paragrafului privind plata unitatilor in cazul subscrierilor, paragraf prevazut la subcapitolul “4.2 Informaţii cu privire la emiterea şi rascumpararea unităţilor de fond, al optulea aliniat din Prospectul de emisiune, respectiv „Plata unitatilor de Fond subscrise se poate face numai in RON, prin virament bancar in contul Fondului.” In cadrul aceluiasi subcapitol, respectiv pct. 4.2.3,  s-au modificat si prevederile privind pretul de rascumparare  si  plata unitatilor in cazul rascumpararilor, respectiv „Pretul de rascumparare se calculeaza in RON” precum siPlata sumelor aferente rascumpararii se face numai in RON, prin virament in contul titularului.”

3. Modificarea primului paragraf prevazut la caracteristicile unitatilor de fond enumerate la Capitolul „4 Proceduri de functionare” subcapitolul „4.1 Unitatea de fond” din Prospectul de emisiune si capitolul 5 din Contractul de societate respectiv „Sunt emise in forma dematerializata, de un singur tip, fiind inregistrate in contul investitorului si exprimate in RON.” In cadrul aceluiasi subcapitol, s-a modificat si pretul de emisiune al Fondului, respectiv Valoarea nominala a unitatii de fond stabilita la data lansarii Fondului a fost de  5.000 USD; Ulterior, moneda in care se exprima fondul este RON in conformitate cu  Avizul ASF nr. 93/23.03.2018. si valoarea nominala a unitatii de fond este de 5.000 RON.”

4. Prelungirea duratei de existenta a fondului, respectiv s-a modficat durata de existenta de la 60 luni la 120 luni;

5. Modificarea modalitatii de calcul si exprimarii activului total, activului net si a pretului de emisiune prevazute la ultimele paragrafe de la capitolul 7 “ Metode pentru determinarea valorii activelor nete, ultimele paragrafe din Prospectul de emisiune, respectiv

„In cazul in care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referinţă comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.  În situaţia în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care B.N.R. nu stabileşte curs de referinţă se utilizează cursul de referinţă al monedei respective faţă de euro, comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat elementul de activ, şi cursul euro/rol comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul. Cursurile utilizate sunt rotunjite la 4 zecimale.”

6. Modificarea capitolului „8. Comisioane si alte cheltuieli” subpunctul a) din Prospectul de emisiune respectiv „La data actualizarii prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de subscriere este 0,10% din suma depusa de investitor. Valoarea maxima a comisionului de subscriere poate fi de 3% din suma depusa de investitor . Societatea poate modifica valoarea comisionului de subscriere, in sensul cresterii sau scaderii acestuia, fara a depasi valoarea maxima, cu notificarea A.S.F in termen de maxim 10 zile de la efectuarea modificarii, urmand ca aceasta sa intre in vigoare la data publicarii notei de informare a investitorilor in cotidianul mentionat in prezentul Prospect. Societatea poate creşte valoarea maximă a comisionului de subscriere numai cu autorizarea A.S.F şi intrarea în vigoare după cel puţin 10 zile de la publicarea notei de informare a investitorilor. Comisionul de subscriere va fi incasat la subscrierea unitatilor de fond de catre Societatea de administrare a investitiilor. La rascumpararea unitatilor de fond, investitorii Fondului nu vor plati comisioane de rascumparare.”

7. Aduagarea urmatorului paragraf la Cap. „8. Comisioane si alte cheltuieli” sectiunea Comision de administrare „Societatea de administrare a investitiilor poate modifica valoarea comisionului de administrare. In cazul scaderii sau cresterii comisionului sub limita maxima, modificarea comisionului se poate face ulterior notificarii A.S.F. si dupa 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. Societatea de administrare poate creste limita maxima a comisionului de administrare numai cu autorizarea A.S.F. si are obligatia de a face publica noua valoare cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a acesteia.”

8. Modificarea politicii de investitii a fondului, respectiv din politica de investitii diversificata in politica de investitii permisiva.

9. Modificarea perioadei de rascumparare, respectiv unitatile de fond sunt rascumparabile din activele Fondului in ultima zi a fiecarei luni. In cazul in care data stabilita pentru rascumparare e zi nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre rascumparare in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva.

Alaturi de modificarile mai sus mentionate, Prospectul de emisiune si Contractul de societate cuprind si urmatoarele modificari:

- modificarea comisionului de administrare, in sensul cresterii acestuia de la 0,017% la 0,25%, respectand intervalul limitelor (0.4% pe luna si minim 0.1% pe luna) stabilite in documentele de constituire ale Fondului.

- actualizarea documenteleor fondurilor cu sediului social al SAI Atlas Asset Management SA, respectiv s-a inlocuit adresa din Bucuresti, sector 1, Bld. Agronomiei, nr. 8-16, Vila N3.1 Scara A, cu adresa din Bucuresti, sector 1,Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 2.

- modificarea cheltuielilor suportate de fond in Prospectul de emisiune - introducerea printre cheltuielile fondului şi plata contravalorii Legal Entity Identifiers (LEI), în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacţii, conform EMIR;

- actualizarea subcapitolului 3.3.4. din Prospectul de emisiune referitor la Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investitie;

- actualizarea contractului de societate ca urmare a denominarii fondului din USD in RON;

- pe tot parcursul documentelor s-a înlocuit sintagma Fond închis de investiţii cu „Fond de investiţii alternativ” şi  „ contract de societate civilă” cu „contract de societate”;

-  actualizarea/modificarea unor prevederi ale documentelor in vederea alinierii la noile prevederi ale Codului Civil si ale OUG 32/2012;

- actualizarea/reformularea unor prevederi din documente pentru o mai mare claritate/intelegere a continutului documentelor;

 

Investitorii Fondului de Investitii Alternative Michelangelo care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele Fondului, au posibilitatea că, în intervalul de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere numai integral unităţile deţinute. Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe  www.atlas-am.ro, putând fi procurate şi la cerere, gratuit, de la sediul societăţii de administrare din Bucureşti, sector 1, Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 7A, etaj 2, telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

 

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822