Nota de informare a investitorilor FONDULUI DE INVESTITII ALTERNATIVE DCP INVESTITII

26 Oct. 2017

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al FIA DCP INVESTIŢII, informează investitorii cu privire la autorizarea de către A.S.F prin Avizul nr. 1121/25.10.2017, a următoarelor modificări intervenite în Prospectul de emisiune al Fondului şi în Contractul de societate:

1. Modificarea subcapitolului 3.3.2  Limite ale politicii investiționale pct. 9 , astfel  “ Fondul va investi, cu respectarea prevederilor legale, maxim 10% din activele sale, în titluri de participare ale altor O.P.C.V.M sau A.O.P.C care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 82, punctul d) din OUG 32/2012.” Totodata, la acelaşi subcapitol s-a adugat pct. 10, astfel „Fondul nu investeşte în active imobiliare.”

2. Modificarea paragrafului patru prevăzut la caracteristicile unităţilor de fond enumerate la Capitolul „4 Proceduri de funcţionare” subcapitolul „4.1 Unitatea de fond”, astfel ”Unităţile de fond sunt răscumpărabile în data de 15, precum şi în ultima zi a fiecărei luni. În cazul în care datele stabilite pentru răscumpărare sunt zile nelucrătoare, unităţile de fond vor fi oferite spre răscumpărare în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unităţii de fond din ziua lucrătoare respectivă”.

3. Modificarea perioadei de subscriere prevăzută la primul paragraf de la punctul "4.2.2 Emisiuni ulterioare de unităţi de fond” din Prospectul de emisiune, astfel:  Lunar, în data de 15, precum şi în ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maxim 30.000 (treizeci de mii) de unităţi de fond.  În cazul în care datele stabilite pentru emisiuni ulterioare sunt zile nelucrătoare, unităţile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unităţii de fond din ziua lucrătoare respectivă.

4. Modificarea perioadei de răscumpărare prevăzută la primul paragraf de la punctul “4.2.3 Procedura răscumpărării şi platii unităţilor de Fond” din Prospectul de emisiune ,astfel: Investitorii Fondului au dreptul de a răscumpăra integral sau parţial unităţile de fond în data de 15, precum şi în ultima zi a fiecărei luni. În cazul în care datele stabilite pentru răscumpărare sunt zile nelucrătoare, unităţile de fond vor fi oferite spre răscumpărare în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unităţii de fond din ziua lucrătoare respectivă.

5. Modificarea paragrafului 4 prevăzut la „Capitolul 3. informaţiI cu privire la Fond” Subcapitolul  „3.2 Obiectivul Fondului” astfel:“Cu toate acestea, unităţile de fond sunt răscumpărabile din activele Fondului în data de 15, precum şi în ultima zi a fiecărei luni. În cazul în care datele stabilite pentru răscumpărare sunt zile nelucrătoare, unităţile de fond vor fi oferite spre răscumpărare în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unităţii de fond din ziua lucrătoare respective”.

6. Modificarea perioadei de calcul şi certificării  activului net prevăzute în primul paragraf de la capitolul 7 “Metode pentru determinarea valorii activelor nete”,  astfel „Calcularea valorii activelor unitare nete ale Fondului se face bilunar, respectiv pentru ultima zi a lunii şi pentru data de 15 ale lunii, în cazul în care datele stabilite sunt zile nelucrătoare se va calcula pentru următoarea zi lucrătoare. Calculul se realizează de către Societatea de administrare şi se certifica de către Depozitar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Regulamentului nr. 15/2004 după cum urmează…” precum şi a paragrafului 4 prevăzut la acelaşi capitol.

7. Modificarea Comisioanelor suportate de investitorii Fondului menţionate la capitolului 8 ”Comisioane şi alte cheltuieli” subpunctul a) astfel: „La data actualizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de subscriere este 0,11% din suma depusă de investitor. Valoarea maximă a comisionului de subscriere poate fi de 3% din suma depusă de investitor . 

Societatea poate modifica valoarea comisionului de subscriere, în sensul creşterii sau scăderii acestuia, fără a depăşi valoarea maximă, cu notificarea A.S.F în termen de maxim 10 zile de la efectuarea modificării, urmând ca aceasta să intre în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prezentul Prospect. Societatea poate creşte valoarea maximă a comisionului de subscriere numai cu autorizarea A.S.F şi intrarea în vigoare după cel puţin 10 zile de la publicarea notei de informare a investitorilor. În condiţiile în care investiţia în Fond este menţinută timp de cel puţin 365 de zile de la data emiterii titlurilor de participare, comisionul de subscriere poate fi negociat. Negocierea se materializează prin semnarea unui Acord de Investire în acest sens.În cazul în care investitorul răscumpăra titlurile de participare în cadrul termenului de 365 de zile, încălcând astfel condiţia menţionată mai sus, acesta va suporta comisionul de subscriere menţionat în Acordul de investire. În acest sens, din suma răscumpărată i se va scădea comisionul de subscriere menţionat în cazul răscumpărării titlurilor de participare în termen de 365 de zile de la subscriere.

Societatea poate percepe comisioane de subscriere diferenţiate pentru investitorii persoane juridice şi fizice, respectiv angajaţi ai Societăţii, nivelul acestora poate să ajungă la zero în funcţie de tipul investitorului, valoarea investită şi perioada aferentă acesteia. Acordarea acestei reduceri nu implică nici un cost suplimentar Fondului.  Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către Societate.

La răscumpărarea unităţilor de fond, investitorilor nu li se va percepe niciun comision.”

 

Modificările referitoare la perioada de subscriere/răscumpărare au fost operate şi în contractul de societate.

 

Alături de modificările mai sus menţionate, Prospectul de emisiune şi Contractul de societate cuprind şi următoarele modificări:

- modificarea cheltuielilor suportate de fond în Prospectul de emisiune - introducerea printre cheltuielile fondului şi plata contravalorii Legal Entity Identifiers (LEI), în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacţii, conform EMIR;

- actualizarea subcapitolului 3.3.4. din Prospectul de emisiune referitor la Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie;

- pe tot parcursul documentelor s-a înlocuit sintagma Fond închis de investiţii cu „Fond de investiţii alternativ” , „ contract de societate civilă” cu „contract de societate” şi C.N.V.M cu A.S.F;

-  actualizarea/modificarea unor prevederi ale documentelor în vederea alinierii la noile prevederi ale Codului Civil şi ale OUG 32/2012;

- actualizarea/reformularea unor prevederi din documente pentru o mai mare claritate/înţelegere a conţinutului documentelor;

 

Investitorii Fondului de Investiţii Alternative DCP Investiţii care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele Fondului, au posibilitatea că, în intervalul de 15 zile  de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere numai integral unităţile deţinute.  Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe  www.atlas-am.ro, putând fi procurate şi la cerere, gratuit, de la sediul societăţii de administrare Bucureşti, sector 1, Şoseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 2, telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822