Glosar

Actiunile sunt titluri financiare emise de catre societati comerciale, reprezentand fractiuni din capitalul social si conferind detinatorului un drept de creanta asupra societatii emitente. Ele confera detinatorului si dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, precum si dreptul de a incasa dividende ca parte a profitului real obtinut de catre societate;

Actionar semnificativ – persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care acţioneaza în mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societari comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz;

Activele fondului – instrumentele financiare care alcatuiesc portofoliul fondului ( actiuni, depozite, obligatiuni, certificate de depozit etc)

Alte Organisme de Plasament Colectiv care atrag în mod public resurse financiare  (A.O.P.C) - organismele care ofera titluri de participare prin difuzarea de materiale publicitare prin intermediul mijloacelor de informare in masa cum ar fi presa, televiziune, internet.

Beneficiar Real - orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune;

a) in cazul societatilor comerciale sunt considerati beneficiar reali:

1.       persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusive actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;

2.       persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) In cazul persoanelor juridice, altele decat cele mentionate mai sus, sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri sunt considerati beneficiar reali :

1.       persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;

2.       grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructive juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;

3.       persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.

Bursa de Valori Bucuresti (B.V.B) - institutie publica cu personalitate juridica care constituie piata oficiala si organizata pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota de catre societatile de servicii de investitii financiare membre; Bursa de Valori Bucuresti a fost reinfiintata in anul 1995, prima zi de tranzactionare fiind 20 noiembrie 1995.

Bursa Electronica RASDAQ (B.E.R) - Piata reglementata, extrabursiera, infiintata pentru tranzactionarea actiunilor distribuite in cadrul Programului de Privatizare in Masa, a carei functionare ca entitatate de sine statatatoare a incetat in urma fuziunii cu B.V.B;

Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu (BMFMS) - operator de piata autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara care organizeaza si administreaza o piata reglementata de instrumente financiare. BMFMS administreaza piata reglementata de instrumente financiare derivate SIBEX, autorizata de A.S.F.

Certificate de depozit – hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp; pot fi nominative (netransmisibile) sau nenominative  (purtator).

Certificatelele de trezorerie - inscrisuri emise de Ministerul de Finante care exprima o creanta financiara asupra emitentului, garantate in mod expres si neconditionat de statul roman.

Certificat de investitor – document care se transmite investitorului in urma primei operatiuni de subscriere in fond, care atesta calitatea de investitor si detalii privind unitatile de fond detinute.

Comisia Nationala de Valori Mobiliare (C.N.V.M.) – este autoritatea care reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora.

Comision de administrare - suma pe care un fond deschis/ inchis de investitii o plateste societatii de administrare pentru serviciile pe care aceasta le presteaza, inclusiv managementul portofoliului. In general acest comision reprezinta o cota procentuala din valoarea activului net, se evidentiaza zilnic si se plateste lunar;

Comision de rascumparare - comision perceput de majoritatea fondurilor deschise/inchise de investitii la rascumpararea titlurilor de participare; de regula, este calculat ca o cota procentuala aplicata la valoarea unitara a activului net. Acest comision variaza in functie de perioada de detinere a titlurilor respective;

Comision de subscriere - comision perceput de anumite fonduri deschise/inchise pentru acoperirea cheltuielilor de vanzare, cel mai adesea evidentiat ca o cota procentuala din valoarea unitara a activului net;

Cont discretionar - reprezinta un contract de administrare prin care Clientul acorda mandat societatiii de administrare/societatii de serviciide investitii financiare in vederea administrarii portofoliului personal prin efectuarea in numele si pe contul Clientului a operatiunilor de vanzare/cumparare de instrumente financiare fara autorizatie prealabila din partea acestuia;

Contractul “futures” consta in obligatia de a cumpara sau vinde un anumit activ (monetar, financiar, marfa), la o anumita data in viitor, la pretul stabilit in momentul incheierii contractului.

Contractul de tip “options” este un contract standardizat, care da cumparatorului dreptul dar nu si obligatia de a cumpara/vinde un anumit activ suport (monetar, financiar, marfa), la o data viitoare, la pretul stabilit in momentul incheierii tranzactiei. In schimbul acestui drept, cumparatorul optiunii, va plati o suma, numita prima, vanzatorului acesteia.

Depozitarul Fondului - institutie de credit din România, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, sau sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru, avizata de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare, careia îi sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele unui organism de plasament colectiv;

Entitati reglementate - Persoanele fizice sau juridice, precum si entitatile fara personalitate juridica a caror activitate este reglementata si/sau supravegheata de catre A.S.F.

Fondul de Compensare al Investitorilor –persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de Autoritatea de Supraveghere Financiara; scopul Fondului  este compensarea investitorilor, in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii.

Fond de investiţii - organism de plasament colectiv fara personalitate juridica, care colecteaza banii de la mai multi investitori si ii investeste in actiuni, obligatiuni, instrumente ale pietei monetare sau alte instrumente financiare;

Fond deschis de investitii – organism de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue; avantajele unui fond deschis de investitii sunt diversificare, transparenta, profesionalism, lichiditate;

Fond inchis de investitii - organism de plasament colectiv in valori mobiliare, constituit prin plasament privat si care nu fac obiectul emisiunii si rascumpararii titlurilor de participare in mod continuu;

Fond monetar - fond specializat, avand caracteristici apropiate cu cele ale unui cont bancar, dar si avantaje specifice. Resursele banesti atrase in fond sunt investite preponderent pe piata monetara

Fond mutual (Fond deschis de investitii) - fond de investitii constituit prin contract de societate civila, cuprinzand atat totalitatea contributiilor banesti ale investitorilor, printr-o oferta publica continua de titluri de participare, cat si activele achizitionate prin investirea unor astfel de resurse. Un fond mutual isi rascumpara titlurile de la membrii sai, la solicitarea acestora.

Instrumente financiare - reprezinta instrumentele financiare asa cum sunt ele definite la art. 2, alin. 1, punctul 11 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri;

e) contracte forward pe rata dobanzii, denumite in continuare FRA;

f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni;

g) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit.a),d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii;

h) instrumente financiare derivate pe marfuri;

i) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata 

Instrumentele financiare derivate sunt contracte de tip futures sau options care au ca active suport valori mobiliare sau alte active financiare.

Nerezident - Orice persoana fizica sau juridica straina care are sediul/domiciliul legal sau fiscal si/sau resedinta legala in alta tara.

Obligatiunile sunt instrumente financiare negociabile, care confera detinatorului calitatea de creditor. Emitentul poate sa fie statul, un organism public al administratiei centrale sau locale, sau o societate comerciala. Obligatiunile confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta de catre emitent. Din acest motiv, din punct de vedere al emitentului, obligatiunile reprezinta un instrument de mobilizare a capitalului imprumutat.

Organisme de plasament colectiv (O.P.C) - entitati organizate, cu sau fara personalitate juridica, denumite în continuare O.P.C., care atrag in mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice si/sau juridice, in scopul investirii acestora, in conformitate cu dispozitiile si reglementarile A.S.F.;

Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M) - fondurile deschise de investiţii si societatile de investitii care au ca scop efectuarea de investitii colective iar titlurile de participare sunt, la cererea detinatorilor, rascumparabile continuu din activele respectivelor organisme;

Persoane expuse politic - persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii directi ai familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.Persoanele fizice care exercita functii publice importante sunt:

1.       sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;

2.       membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;

3.       membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale;

4.       ambasadorii, insarcinatii cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;

5.       conducatorii institutiilor si autoritatilor publice;

6.       membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.

Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: sotul/sotia; copiii si sotii/sotiile acestora; parintii. Persoane care sunt asociati apropiati reprezinta orice persoana care detine calitatea de asociat impreuna cu persoana expusa politic, in cadrul unor entitati legal infiintate, sau care mentine legaturi stranse de afaceri cu persoana expusa politic;

Pretul de cumparare al unui titlu de participare - pretul de emisiune al titlului de participare platit de investitor si este format din valoarea unitara a activului net calculat de Societatea de administrare si certificat de Depozitar.

Pretul de rascumparare al unui titlu de participare a Fondului - pretul cuvenit investitorului la data inregistrarii cererii de rascumparare si este format din valoarea unitara a activului net calculat de Societatea de administrare si certificat de Depozitar, pe baza activelor din data cand s-a inregistrat cererea de rascumparare;

Prospectul de emisiune - document al unui fond de investitii care cuprinde informatii relevante despre identitatea fondului, a societatii de administrare, a bancii depozitare, modalitatile de functionare, organizare si operare ale fondului, in asemenea masura incat un investitor potential sa poata evalua calitatile investitiei si sa ajunga la o decizie rationala privind oferta facuta;

ROBID - rata medie a dobanzii la depozite pe piata interbancara; rata dobanzii acordata de o banca pentru depozitele constituite este mai mica decat ROBID, diferenta asigurand profitul bancii.

 ROBOR - rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara; rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este mai mare decat ROBOR, deoarece din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara.

Societate de servicii de investitii financiare ( S.S.I.F. )  - societate pe actiuni autorizata de catre A.S.F. sa exercite, ca obiect unic de activitate, intermedierea de valori mobiliare.

Societate de administrare - societate pe actiuni care are ca obiect de activitate exclusiv administrarea fondurilor mutuale si/sau a societatilor de investitii, adica: utilizarea resurselor atrase; achizitionarea, folosirea valorilor mobiliare si/sau exercitarea, intretinerea (protejarea) drepturilor ce decurg din acestea; tranzactionarea valorilor mobiliare din portofoliul fondului; 

Titluri de stat -  Titlurile de stat sunt inscrisuri emise de Ministerul de Finante ce se constituie in imprumuturi ale statului in moneda nationala si/sau in valuta de la populatie si persoane juridice. Aceste imprumuturi, cunoscute sub numele de datorie interna a statului sunt folosite in principal pentru finantarea deficitului bugetar (acoperirea diferentei intre veniturile si cheltuielile statului).

Titluri de valoare (cec, cambie, bilet la ordin) - hartii de valoare emise de societati persoane juridice romane, a caror maturitate nu depaseste 90 zile, in vederea finantarii unor nevoi de creditare pe termen scurt;

Unitatea de fond reprezinta o detinere de capital a unei persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, in activele nete ale Fondului, iar achiziţionarea de unitati de fond reprezinta singura modalitate de a investi în Fond.

Valoarea activului net -  diferenta intre valoarea totala a activelor Fondului si valoarea obligatiilor. Depozitarul Fondului certifica zilnic valoarea activelor nete ale Fondului.

Valoarea unitara a activului net - se determina ca raport intre activul net si numarul de titluri valabil emise aflate in circulatie;

 

Valori mobiliare -  instrumente negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscriere in cont, care confera detinatorilor drepturi patrimoniale asupra emitentului; valori mobiliare sunt actiunile, obligatiunile, titlurile emise de administratia publica centrala si locala, precum si instrumentele financiare derivate si alte titluri de credit, incadrate de A.S.F. in aceasta categorie.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822