Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Atlas Asset Management

Guvernanta Corporativa

Guvernanta Corporativa

Sistemul de guvernanta din cadrul SAI Atlas Asset Management SA (denumita in continuare „SAI Atlas AM”) are la baza implementarea unui flux operational care sa asigure indeplinirea prevederilor legislative in materie de guvernanta corporativa. Scopul guvernantei corporative in cadrul SAI Atlas AM este sa asigure transparenta si incredere in serviciile oferite de catre SAI Atlas AM.

 

Structura Organizatorica a SAI Atlas AM

Organigrama SAI Atlas AM reflecta modul de organizare, subordonare si legaturile dintre departamentele societatii si are la baza urmatoarele structuri:

·         Adunarea Generala a Actionarilor

·         Consiliul de Administratie

·         Comitetul de Audit

·      Comitetul de Investitii

·         Conducerea efectiva

·         Compartimentul de Conformitate

·         Departamentul de administrare a riscului

·         Departamente, conform organigramei (aici)

Conducerea si administrarea SAI Atlas AM sunt realizate de:

·         Adunarea Generala a Actionarilor

·         Consiliul de Administratie

·         Conducerea efectiva

Controlul SAI Atlas AM este realizat de:

·         Compartimentul de conformitate

·         Auditorul financiar

·         Auditul intern

·         Comitetul de audit

·         Departamentul de risc

Aplicarea principiilor de guvernanta corporativa sunt realizate de catre:

·         Consiliul de administratie

·         Directorii SAI Atlas AM

Coordonarea si supravegherea deprtamentelor de catre Directori

     I.     Directorul General coordoneaza si supravegheaza:

·         Departamentul Analiza&Plasamente

·         Departamentul de contabilitate

     II.    Directorul General Adjunct coordoneaza si supravegheaza

·         Departamentul Back Office

·         Departamentul  IT

 

Principalele caracteristici ale sistemului de guvernanta

Sistemul de guvernanta din cadrul SAI Atlas Asset Management SA are la baza respectarea urmatoarelor principii:

a. asigurarea unei structuri organizatorice transparente si adecvate in cadrul SAI Atlas AM;

b. alocarea adecvata si separarea corespunzatoare a responsabilitatilor;

c. administrarea corespunzatoare a riscurilor/managementului  riscurilor prin monitorizarea permanenta a riscurilor SAI Atlas AM de catre persoana responsabila cu administrarea riscului;

d. adecvarea politicilor si strategiilor, precum si a mecanismelor de control  intern;

e. asigurarea unui sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor;

f. aplicarea unor proceduri operaţionale solide, ca sa impiedice divulgarea informaţiilor confidentiale;

g. monitorizarea potentialelor conflicte de interese; 

h. indeplinirea principiilor politicii de remunerare a angajatilor;

i.  respectarea tuturor normelor si procedurilor interne ale SAI Atlas AM.

 

Concluziile evaluarii pozitiei financiare 

Auditorul financiar al SAI Atlas AM cat si a fondurilor administrate este Deloitte Audit SA. 

Conform raportului auditorului financiar la 31.12.2021, situatiile financiare prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara si performanta pentru exercitiul financiar si a fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021. Situatiile financiare la 31.12.2O21 au fost intocmite in conformitate cu Norma ASF nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare, precum si Fondului de Compensare a Investitorilor.

 

Principalele caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor şi practicilor de raportare financiara, inclusiv cele de raportare prudentiala

Situatiile financiare ale SAI Atlas AM cat si ale fondurilor administrate sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si cu reglementarile ASF in vigoare.

Politicile contabile au fost elaborate astfel incat sa asigure furnizarea unor informaţii care (1) sa reprezinte fidel rezultatele si pozitia financiara a SAI Atlas AM si a fondurilor administrate, (2) sa fie usor de inteles de utilizatori (3) relevante in luarea deciziilor precum si (4) comparabile, pentru a compara în timp situaţiile financiare.

Structurile organizatorice din cadrul SAI Atlas AM implicate in aplicarea principiilor si practicilor de raportare financiara, inclusiv cele de raportare prudentiala, sunt:

Comitetul de audit (1) informeaza membrii consiliului de administratie cu privire la rezultatele auditului statutar, (2) monitorizează procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia (3) monitorizeaza eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului entitatii si, după caz, a auditului intern in ceea ce priveste raportarea financiara a entitatii auditate, fara a incalca independenta acestuia (4) monitorizeaza auditul situatiilor financiare anuale, in special efectuarea acestuia, tinand cont de constatarile si concluziile autoritatii competente, in conformitate cu reglementarile in materie in vigoare (5) raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si recomanda desemnarea in conformitate cu reglementarile in materie în vigoare, (6) evalueaza și monitorizeaza independenta auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu reglementarile in materie in vigoare.

Consiliul de Administratie este responsabil de asigurarea existentei unui cadru adecvat de verificare a modului in care se aplica legislatia specifica privind raportarea catre A.S.F., precum si a informatiilor transmise catre A.S.F., la solicitarea acesteia, privind anumite actiuni intreprinse de SAI Atlas AM.

Auditorul Intern are obligatia sa supravegheze gestiunea SAI Atlas AM , sa verifice intocmirea corecta a situatiilor financiare, tinerea regulata a registrelor, evaluarea legala a elementelor patrimoniale.

Departamentul de conformitate supravegheaza respectarea de catre SAI Atlas AM si personalul acesteia a legislatiei in vigoare incidente pietei de capital, precum si a reglementarilor interne.

Departamentul de risc identifica, cuantifica si administreaza riscurile relevante pentru SAI Atlas AM si fondurile administrate.

 

Principalele caracteristici ale sistemului privind administrarea/managementul a/al riscurilor

Societatea are implementat un set complet de proceduri şi norme, referitoare la riscurile specifice activitatii desfasurate atat pentru SAI Atlas AM cat si pentru fondurile administrate, si un control riguros al costurilor pentru menţinerea unei pozitii financiare adecvate, cu respectarea atat a limitelor legale de adecvare a capitalurilor cât si a celor aprobate intern care sunt mult mai conservatoare.

Riscul de piata al instrumentelor financiare al SAI Atlas AM si al fondurilor administrate este gestionat zilnic în cadrul departamentului de risc prin monitorizarea permanentă a pozitiilor financiare ale SAI Atlas AM si fondurile administrate pentru incadrarea permanenta a acestora in categoriile de risc aprobate intern si conform reglementarilor în vigoare.

Evaluarea si administrarea riscurilor de piata, riscurilor de credit, riscurilor de lichiditate precum şi riscul fluxului de trezorerie sunt cuantificate intern prin monitorizarea zilinica si raportarea catre ASF a raportarilor legale. Indicatorii privind adecvarea fondurilor proprii precum si controlul expunerilor sunt raportati catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare conform legislatiei in vigoare si normelor interne. 

Riscurile legate de raspunderea profesionala sunt acoperite, conform Regulamentului UE 231/2015, din fondurile proprii suplimentare care se ridica la cel putin 0,01% din valoarea portofoliilor FIA administrate. Valoarea portofoliilor administrate este suma valorilor absolute ale tuturor activelor, inclusiv ale activelor dobandite prin utilizarea efectului de levier, instrumentele financiare derivate fiind evaluate la valoarea lor de piata. 

 

Concluziile evaluarii eficientei sistemului de administrare/management a/al riscurilor.

Semestrial, membrii consiliului de administratie evalueaza eficienta sistemului de administrare a riscului. In urma acestei evaluari s-a constatat ca sistemul de administrare a riscului este operational si adecvat complexitatii activitatii SAI Atlas AM. Nu au fost identifica riscuri care sa perturbe activitatea SAI Atlas AM si a fondurilor administrate.

Riscul este inerent in activitatile SAI ATLAS AM, dar acesta este gestionat intern printr-un proces continuu de identificare, masurare si monitorizare.

 

Politica de avertizare (Whistleblowing)

Politica de avertizare (Whistleblowing) are ca obiectiv furnizarea de asistenta angajatiilor, clientilor sau altor parti ce interactioneaza cu activitatea desfasurata de SAI Atlas AM si care suspecteaza cazuri abuz de piata, de incalcare a conduitei profesionale sau utilizare incorecta a regulamentelor, abaterilor etice, a fraudelor si a oricaror alte aspecte de neconformitate care ar aduce prejudicii de imagine, comerciale sau ar atrage sanctiuni legale, astfel incat sa poata comunica, intr-o modalitate confidentiala, suspiciunile reale si semnificative cu privire la modul de administrare a activitatii.

SAI Atlas AM a instituit canale diferite de comunicare care pot fi folosite de catre angajatii societatii, clienti sau alte parti care au relatii cu privire la activitatea desfasurata de societate pentru a adresa o suspiciune dupa cum urmeaza:

a)prin transmiterea prin posta, la adresa societatii, a unui document explicativ;

b) prin intermediul postei electronice, ofiterului de conformitate: nicoleta.ionel@atlas-am.ro.

Mai multe detalii privind politica de avertizare puteti obtine la sediul SAI Atlas AM din Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7A, etaj 6, biroul 1 sau la nr. de telefon +40 371 306 540.

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822