Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Reguli si proceduri privind politica de plasare a ordinelor

SAI Atlas Asset Management SA ("SAI Atlas AM") depune toate eforturile ca tranzactiile efectuate in contul portofoliilor administrate sa fie realizate in cele mai avantajoase conditii pentru respectivele portofolii in ceea ce priveste pretul, costurile, viteza, probabilitatea executarii si decontarii, volumul , natura ordinului sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. 

Importanta factorilor care conduc la cele mai bune rezultate privind investitiile O.P.C–urilor/F.I.A administrate de SAI Atlas AM, se stabilesc avand la baza urmatoarele criterii:

a) obiectivele, politica de investitii si riscurile specifice ale O.P.C-urilor/F.I.A specificate in documentele de constituire ale fondurilor;

b) caracteristicele ordinului;

c) caracteristicile ordinului care fac obiectul ordinului respectiv;

d) caracteristicile locurilor de tranzactionare spre care poate fi directionat ordinul respectiv. 

SAI Atlas AM va plasa ordine catre intermediarii pietei monetare si de capital, astfel incat sa nu avantajeze unul din portofoliile administrate in detrimentul altuia. In activitatea de plasare a ordinelor de tranzactionare, SAI Atlas AM va actiona onest, corect si profesional, in concordanta cu cel mai bun interes al clientilor lor si cu respectarea principiilor de etica profesionala stabilite prin reglementarile legale in vigoare si prin practicile consacrate in domeniu.

In selectarea intermediarilor sau contrapartilor carora li se vor plasa spre executare ordinele de tranzactionare, SAI Atlas AM va avea in vedere urmatoarele criterii:

a)autorizarea si supravegherea continua acestora de catre autoritatile competente;

b)soliditatea  financiara;

c) au structura organizatorica si resursele necesare pentru indeplinirea serviciilor solicitate;

d)experienta si buna reputatie in domeniu;

e)abilitatea de a executa ordinele respective in cele mai bune conditii de pret si executie, in concordanta cu cel mai bun interes al clientilor;

f)comisioanele de tranzactionare practicate.

SAI Atlas AM va transmite ordine intermediarilor in functie de instrumentele financiare mentionate in documentele de constituire ale O.P.C-urilor si F.I.A administrate.

Instrumentele financiare se vor tranzactiona prin intermediari sau contraparti inscrisi in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Activitatea de plasare a ordinelor este realizata in cadrul Departamentul Analiza si Plasamente. In activitatea de plasare a ordinelor de tranzactionare, angajatii Departamentului Analiza si Plasamente vor respecta regulile si procedurile in vigoare pentru a actiona intotdeauna in cel mai bun interes al clientilor. Se interzice obtinerea de catre acestia sau de catre SAI Atlas AM a oricarui avantaj din utilizarea informatiilor confidentiale de care iau cunostinta, in special acolo unde poate aparea o situatie de conflict de interese intre SSAI Atlas AM si clientii acesteia. In acest scop, angajatii SAI Atlas AM implicati in efectuarea de tranzactii nu vor comunica informatii despre aceasta decat persoanelor indreptatite sa le cunoasca prin natura atributiilor lor de serviciu, si in niciun caz persoanelor care nu sunt angajati ai SAI Atlas AM, decat la cererea autoritatilor competente.

In cazul in care exista o decizie de cumparare/vanzare a unui instrument financiar pentru mai multe dintre portofoliile administrate, SAI Atlas AM va incerca, pe cat posibil, sa obtina aceleasi conditii de executie pentru toate portofoliile. Cu toate acestea, avand in vedere ca nu se pot plasa ordine simultan pentru toate portofoliile administrate, se poate intampla ca aceleasi instrumente financiare sa fie cumparate/vandute in conditii de executie diferite pentru fiecare portofoliu administrat. Astfel de diferente pot apare si datorita faptului ca piata instrumentului respectiv poate fi mai putin lichida sau datorita faptului ca termenii unei tranzactii depind si de marimea valorii tranzactiei, iar portofoliile administrate pot fi de dimensiuni diferite.

In acest scop, SAI Atlas AM va incerca sa tranzactioneze un anume instrument pentru toate portofoliile pentru care exista aceasta decizie la momente cat mai apropiate, atunci cand conditiile din piata o permit.

In cazul in care pentru un instrument financiar exista decizii de vanzare pentru anumite portofolii administrate si decizii de cumparare pentru alte portofolii administrate, SAI Atlas AM nu va incheia tranzactii intre aceste portofolii, ci va plasa ordinele respective in piata in mod independent, incercand sa obtina cele mai bune conditii de pret/executie pentru fiecare portofoliu in parte. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca ordinele sa se intersecteze in piata, astfel incat unul din portofolii sa vanda si un altul sa cumpere (tranzactii cross). Este posibil, in cazul in care sunt depasite limite de investitii pe unul din fonduri iar strategia de investitii a Fondurilor este de a mentine sau de a acumula acel emitent, sa se transfere acel emitent pe unul sau mai multe fonduri care se incadreaza in politica de investitii, limite si lichiditati. Responsabilul Departamentului de Analiza si Plasamente va informa in prealabil comitetul de investitii despre intentia executarii unei tranzactii cross, comitetul de investitii va aproba sau respinge tranzactia, dupa caz. 

Ordinele de tranzactionare a valorilor mobiliare se vor plasa spre executare intermediarilor sau contrapartilor agreati, pentru piata locala si internationala, sau, pentru pietele internationale ce nu sunt acoperite in mod corespunzator de acestea, entitatilor similare autorizate din strainatate.

Plasarea ordinelor se va face in scris, telefonic (pe o linie inregistrata), prin fax, e-mail sau internet. Dupa executarea ordinelor, se va urmari primirea in termenul legal a confirmarilor de tranzactionare de la entitatile respective. Acestea vor fi verificate de catre angajatii Departamentului Analiza si Plasament pentru conformitate cu ordinele plasate, avizate si transmise Departamentului Back Office pentru inregistrare in baza de date.

Ordinele de tranzactionare vor fi colectate pana la sfarsitul fiecarei luni pentru luna precedenta de la toate entitatile prin care s-a tranzactionat si se arhiveaza.

Operatiunile cu unitati de fond ale O.P.C./F.I.A din Romania se realizeaza prin completarea formularelor de subscriere/rascumparare utilizate de O.P.C./F.I.A respectiv.

Ordinele de tranzactionare cuprind urmatoarele informatii care vor permite reconstituirea detaliata a ordinului:

a) numele sau un identificator al O.P.C.-ului/F.I.A si al persoanei care acționeaza in contul O.P.C./F.I.A;

b) detaliile necesare pentru identificarea instrumentului in cauza;

c) cantitatea;

d) tipul ordinului;

e) pretul;

f) data si ora exacta a transmiterii ordinului si numele sau un identificator al persoanei careia i-a fost transmis ordinul;

g) numele persoanei care transmite ordinul;

h) daca este cazul, motivele revocarii unui ordin;

SAI Atlas AM are obligatia pastrarii, pe o perioada de cel putin 5 ani, a tuturor evidentelor si inregistrarilor referitoare la ordinele plasate, astfel incat A.S.F. sa poata supraveghea respectarea prevederilor legale si, in special, verificarea respectarii de catre Societate a obligatiilor fata de clienti sau potentialii clienti.

SAI Atlas AM asigura pastrarea in siguranta a documentelor pentru a permite A.S.F, in situatii exceptionale, sa acceseze informatii pentru o perioada mai lunga de 5 ani, in functie de natura instrumentului sau tranzactiei cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C sau F.I.A. administrat.

Inregistrarile si evidentele SAI Atlas AM trebuie pastrate intr-un mod accesibil, pentru a permite. A.S.F verificari ulterioare, si intr-o forma si de o maniera in care sa asigure respectarea urmatoarelor conditii:

a) accesul rapid si reconstituirea fiecarui element al tranzactiei;

b) efectuarea oricarei modificari sau a altui amendament, precum si continutul inregistrarilor si evidentelor inainte de astfel de modificari sau amendamente sa fie usor constatate;

c) manipularea sau alterarea inregistrarilor si evidentelor in alt mod nu trebuie sa fie posibila.

SAI Atlas AM va monitoriza regulat eficienta procedurii privind plasarea ordinelor si, in special, calitatea executarii ordinelor efectuata de intermediarii agreati si, daca este cazul, va corecta orice deficienta. Astfel, prezenta politica va fi revizuita cel putin anual sau ori de cate ori apare o modificare importanta care afecteaza abilitatea SAI Atlas AM de a obtine cel mai bun rezultat pentru clientii sai.

SAI Atlas AM nu va agrega un ordin al unui O.P.C.V.M./F.I.A cu niciunul dintre urmatoarele ordine:

(i) un ordin al unui alt O.P.C.V.M./F.I.A;

(ii) un ordin al unui alt client; sau

(iii) un ordin în cont propriu,

cu excepția cazului in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) agregarea ordinelor nu trebuie sa fie in dezavantajul oricaruia dintre O.P.C.V.M.-urile/F.I.A sau clienții ale caror ordine vor fi agregate;

b) Societatea va stabili si implementata o politica de alocare a ordinelor, prevazand termeni suficient de precisi pentru alocarea corecta a ordinelor agregate, inclusiv modul in care volumul si pretul ordinelor vor determina alocarea si tratamentul executarii partiale.

Este interzisa utilizarea oricaror mijloace si scheme de tranzactionare care conduc la manipularea pretului, creind o imagine denaturata asupra pietei in ceea ce priveste pretul si volumul instrumentelor financiare, incluzand fara a se limita la:

executarea de  tranzactii prin una sau mai multe societati de servicii de investitii financiare, in vederea crearii unei lichiditati artificiale, cu scopul de a infuenta pretul si volumul, precum si participantii la piata;

transmiterea de ordine fara intentia reala de a incheia tranzactii bursiere, ci numai cu scopul de a induce celorlalti participanti un anumit comportament in piata;

transmiterea spre executare a unor ordine care nu implica un transfer real de proprietate prin cumpararea si vanzarea de instrumente financiare simultan sau intr-un interval de timp foarte scurt, pentru acelasi cont;

Au caracter fraudulos diseminarea de informatii false sau fara temei, prin intermediul mass-media, precum si prin alte mijloace si modalitati, despre societatile ale caror instrumente financiare sunt admise la tranzactionare, despre participanti, despre organismele bursiere sau despre personalul acestora .

Se interzice transmiterea spre executare a ordinelor, in numele fondurilor administrate, prin utilizarea de mijloace si scheme de tranzactionare care contravin principiilor de etica si conduita, incluzand, dar fara a se limita la:

efectuarea de recomandări fără a deţine informaţii suficiente si relevante cu privire la societatea emitentă ale cărei instrumente financiare sunt propuse spre a fi admise la tranzacţionare;

executarea de tranzacţii in numele entitatilor administrate prin care nu se respectă prevederile din documentele de constituire ale Fondurilor administrate în ceea ce priveşte politica de investitii si obiectivele Fondurilor;

efectuarea de prognoze optimiste cu privire la preţul anumitor instrumente financiare, în vederea determinării clienţilor să investească în fondurile administrate, cu convingerea faptului că aceste instrumente financiare sunt lipsite de risc ;

transmiterea spre executare a unor ordine de cumpărare, respectiv de vânzare pentru a influenţa preţul instrumentelor financiare în sensul creşterii, respectiv scăderii, urmând ca la un interval scurt de timp să se execute tranzacţii cross la preţul astfel manipulat;

influenţarea artificială a preţului în sensul creşterii sau descreşterii acestuia prin realizarea de cumparari, respectiv vanzari în numele Fondurilor aministrate, urmand ca ulterior sa se efectueze tranzacţii de sens invers pe cont propriu (House sau Staff), obtinând astfel profit de pe urma modificării temporare de pret;

introducerea repetată de catre Societate,pentru acelaşi simbol, a unor ordine de cumparare imediat după introducerea de către aceasta a ordinelor de vânzare cu care se pot genera tranzacţii, în vederea împiedicarii accesului la instrumentele financiare respective a celorlalti participanti la piata;

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822