Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Notă de informare a investitorilor FONDULUI DE INVESTIŢII ALTERNATIVE HERMES

26 Oct. 2017

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al F.I.A HERMES, informează investitorii cu privire la avizarea de către A.S.F prin Avizul nr. 1122/25.10.2017 a modificării Prospectului de emisiune astfel:

1. Modificarea comisioanelor suportate de investitorii Fondului menţionate la capitolului 8 ”Comisioane şi alte cheltuieli” subpunctul a) astfel: ”La data actualizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de subscriere este 0,5% din suma depusă de investitor. Valoarea maximă a comisionului de subscriere poate fi de 3% din suma depusă de investitor . 

Societatea poate modifica valoarea comisionului de subscriere, în sensul creşterii sau scăderii acestuia, fără a depăşi valoarea maximă, cu notificarea A.S.F în termen de maxim 10 zile de la efectuarea modificării, urmând ca aceasta să intre în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prezentul Prospect. Societatea poate creşte valoarea maximă a comisionului de subscriere numai cu autorizarea A.S.F şi intrarea în vigoare după cel puţin 10 zile de la publicarea notei de informare a investitorilor.În condiţiile în care investiţia în Fond este menţinută timp de cel puţin 365 de zile de la data emiterii titlurilor de participare, comisionul de subscriere poate fi negociat. Negocierea se materializează prin semnarea unui Acord de Investire în acest sens.În cazul în care investitorul răscumpăra titlurile de participare în cadrul termenului de 365 de zile, încălcând astfel condiţia menţionată mai sus, acesta va suporta comisionul de subscriere menţionat în Acordul de investire. În acest sens, din suma răscumpărată i se va scădea comisionul de subscriere menţionat în cazul răscumpărării titlurilor de participare în termen de 365 de zile de la subscriere.

Societatea poate percepe comisioane de subscriere diferenţiate pentru investitorii persoane juridice şi fizice, respectiv angajaţi ai Societăţii , nivelul acestora poate să ajungă la zero în funcţie de tipul investitorului, valoarea investită şi perioada aferentă acesteia. Acordarea acestei reduceri nu implică nici un cost suplimentar Fondului. Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către Societate. La rascumpararea unitatilor de fond, investitorilor nu li se va percepe niciun comision.”

2. Modificarea  subcapitolului 3.3.2  Limite ale politicii investiționale pct. 9 , astfel“ Fondul va investi, cu respectarea prevederilor legale, maxim 10% din activele sale, în titluri de participare ale altor O.P.C.V.M sau A.O.P.C care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 82, punctul d) din OUG 32/2012.”  Totodată, la acelaşi subcapitol s-a adugat pct. 10, respectiv „Fondul nu investeşte în active imobiliare.”

Alături de modificarea mai sus menţionată, Prospectul de emisiune cuprinde şi următoarele modificări:

- modificarea cheltuielilor suportate de fonduri - introducerea printre cheltuielile fondului şi plata contravalorii Legal Entity Identifiers (LEI), în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacţii, conform EMIR;

- s-a înlocuit sintagma Fond închis de investiţii cu „Fond de investiţii alternativ” şi  „ contract de societate civilă” cu „contract de societate” atât în Prospectul de emisiune cât şi în Contractul de societate.

 

Investitorii F.I.A HERMES care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele Fondului, au posibilitatea că, în intervalul de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere numai integral unităţile deţinute. Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe  www.atlas-am.ro, putând fi procurate şi la cerere, gratuit, de la sediul societăţii de administrare din Bucureşti, sector 1, Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 7A, etaj 2, telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822